×
“Dotacja na deszczówkę” 2020 Program Moja Woda od 1 lipca 2020

“Dotacja na deszczówkę” 2020 Program Moja Woda od 1 lipca 2020

Dotacja do 5000 zł do 80 proc. kosztów całej inwestycji.

Sytuacja hydrologiczna kraju z każdym rokiem przypomina o konieczności gromadzenia wody deszczowej. Od 1 lipca 2020 rusza program dofinansowania zakupu i wykonania instalacji służących do gromadzenia deszczówki.

Terminy, sposób i miejsce składania wniosków
Wnioski można składać od 1.07.2020 r. poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania wniosków należny szukać w miejscowych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lista adresów funduszy WFOSiGW:

 

Wsparcie dotyczy inwestycji które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Do kogo skierowany jest program Moja Woda 2020?

Według regulaminu z programu mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Jakie koszty można rozliczyć w ramach dotacji?

Dotacja obejmuje zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

Co do zasady katalog wydatków jest dość szeroki. Ogólna zasada mówi, że dotowane wydatki powinny pozwalać na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W przypadku wątpliwości co do zasadności wydatku należy skonsultować się z właściwym funduszem.

Za jaki okres można rozliczyć wydatki:

W ramach dotacji należy udokumentować poniesione wydatki za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowe Warunki otrzymania dofinansowania:

1)  zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3)dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4)realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Pytania i odpowiedzi:

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku współwłasności budynku?

W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składny przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

Jak definiujemy pojęcie “budynek mieszkalny jednorodzinny” na potrzeby programu MOJA WODA?

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dokumenty do pobrania:

pp_moja_woda.pdf – (457,9 KB) Program Priorytetowy

    Wg informacji na stronie https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html
    W Szczecinie wnioski Moja Woda można składać osobiście w siedzibie.

    Czyli na działkę rekreacyjną lub ROD nie można dostać dofinansowania? Musi być to budynek mieszkalny jednorodzinny?

Podziel się opinią

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *