Opublikowano 5 komentarzy

“Dotacja na deszczówkę” 2020 Program Moja Woda od 1 lipca 2020

Moja woda 2020

Dotacja do 5000 zł do 80 proc. kosztów całej inwestycji.

Sytuacja hydrologiczna kraju z każdym rokiem przypomina o konieczności gromadzenia wody deszczowej. Od 1 lipca 2020 rusza program dofinansowania zakupu i wykonania instalacji służących do gromadzenia deszczówki.

Terminy, sposób i miejsce składania wniosków
Wnioski można składać od 1.07.2020 r. poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat sposobu składania wniosków należny szukać w miejscowych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lista adresów funduszy WFOSiGW:

 

Wsparcie dotyczy inwestycji które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Do kogo skierowany jest program Moja Woda 2020?

Według regulaminu z programu mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Jakie koszty można rozliczyć w ramach dotacji?

Dotacja obejmuje zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

Co do zasady katalog wydatków jest dość szeroki. Ogólna zasada mówi, że dotowane wydatki powinny pozwalać na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W przypadku wątpliwości co do zasadności wydatku należy skonsultować się z właściwym funduszem.

Za jaki okres można rozliczyć wydatki:

W ramach dotacji należy udokumentować poniesione wydatki za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowe Warunki otrzymania dofinansowania:

1)  zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3)dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4)realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Pytania i odpowiedzi:

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku współwłasności budynku?

W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składny przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

Jak definiujemy pojęcie “budynek mieszkalny jednorodzinny” na potrzeby programu MOJA WODA?

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dokumenty do pobrania:

pp_moja_woda.pdf – (457,9 KB) Program Priorytetowy

5 komentarzy do ““Dotacja na deszczówkę” 2020 Program Moja Woda od 1 lipca 2020

  1. Wg informacji na stronie https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html
    W Szczecinie wnioski Moja Woda można składać osobiście w siedzibie.

  2. Czyli na działkę rekreacyjną lub ROD nie można dostać dofinansowania? Musi być to budynek mieszkalny jednorodzinny?

    1. Jak z działki 300 metrowej zbierać wodę…i gdzie?

  3. najlepszy jest opis, że wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym… trzeba bylo napisać prawdę, że jest ograniczona pula pieniędzy i wnioski są przyjmowane do wyczerpania funduszu, czyli w pierwszej edycji około 3 miesięcy. juz niestety zakończonej wbrew temu co piszecie.

  4. Zamierzam z tyłu garażu wybudować drewutni i zebrać z jej dachu deszczówkę tego co rozumiem samych rynien nie mogę rozliczyć w tym projekcie, ewentualnie zbiornik na wodę w którym będzie się ta deszczówka zbierać. Pytanie czy dobrze to rozumiem i czy zbierana woda z drewutni mieści się w kategorii zabudowy z której można ją zbierać i pobrać dotację

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *